Regulamin - WorkConnect

Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin

 • Serwis – serwis internetowych "WorkConnect", działających pod adresem https://www.workconnect.app/

 • Usługodawca – firma "WORKCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" z adresem siedziby: ul. Technologiczna 26/51, 35-213 Rzeszów, NIP: 8133899860, KRS: 0001043888,

 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.

 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych

 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.

 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.

 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,

  • połączenie z internetem,

  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,

  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,

  • włączoną obsługę plików Cookie

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,

 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:

  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,

  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,

  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,

  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,

  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,

  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.

 • Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.

 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.

 • Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.

 • Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:

  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

 • Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.

 • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.

 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.

 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:

  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.

  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.

 • Usuwanie konta:

  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.

  • Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.

  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Tworząc konto, wyrażasz zgodę na subskrypcję newslettera.

 • Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.

 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.

 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:

  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:

  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,

  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,

 • Zakres usługi Newsletter:

  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,

  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),

 • Wypisanie się z usługi Newsletter:

  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.

  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.

  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:

  • Formularz kontaktowy

  • Komentowania wpisów i artykułów

  • Publikowanie własnych treści w postaci materiałów graficznych i multimedialnych

 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:

  • Adresu e-mail

 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.

 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,

  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści merketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

VII. Korzystanie z funkcjonalności „Wystawianie faktur”

1.   Usługobiorca, który posiada konto w Serwisie, może w ramach Serwisu skorzystać
z funkcjonalności „Wystawianie faktur”, w ramach której może generować dokumenty księgowe i przesyłać je bezpośrednio do swoich kontrahentów.

2.     Funkcjonalność „wystawianie faktur” obejmuje możliwość:

a)     Wystawiania faktur sprzedażowych oraz proforma,

b)  Wyświetlania listy wystawionych przez danego Usługobiorcę dokumentów księgowych.

3.     W celu wystawienia dokumentu księgowego należy wejść w zakładkę „Wystaw fakturę” znajdującą się pod adresem https://workconnect.app/wystaw-fakture a następnie kliknąć na przycisk "Wystaw fakturę".

4.     Po wyświetleniu formularza Usługobiorca wypełnia dane dotyczące:

a)     Dane klienta

-   w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: imię
i nazwisko, numer budynku, miasto, kod pocztowy, kraj zamieszkania, adres email oraz numer telefonu (opcjonalnie),

-       w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą; NIP, nazwę firmy, adres firmy, miasto, kod pocztowy, adres e-mail, oraz numer telefonu (opcjonalnie),

-        w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zagraniczną; Numer podatkowy, ewentualnie VAT Number, nazwę firmy, adres firmy, miasto, kod pocztowy, adres e-mail, oraz numer telefonu (opcjonalnie),

b)     Opisu zlecenia: kategoria zlecenia, tytuł zlecenia, opis, wybór praw autorskich (licencja, przeniesienie praw autorskich, brak przeniesienia praw autorskich), wartość zlecenia wyrażona w kwocie netto, termin płatności,

c)     Dane Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, kraj zamieszkania, numer PESEL oraz właściwy dla Usługobiorcy Urząd Skarbowy.

5.     Kwota netto podana na dokumencie księgowym zostaje zwiększona o wartość podatku PIT oraz VAT, zgodnie z dodatkowymi postanowieniami punktu 6.

6.  Odwrócony VAT 0% obowiązuje jedynie jeżeli wystawiamy fakturę dla firm z unii europejskiej, spoza unii europejskiej, firom z wielkiej brytanii oraz firm spoza europy.

7.   Za wystawienie dokumentu księgowego w walucie PLN przy użyciu funkcjonalności „Wystaw fakturę” Usługodawca pobiera prowizję w wysokości 7.5% wartości netto faktury, która jest doliczana do wartości faktury przesłanej do klienta Usługobiorcy.

8.    Za wystawienie dokumentu księgowego w walucie USD / GBP / EUR przy użyciu funkcjonalności „Wystaw fakturę” Usługodawca pobiera prowizję w wysokości 4% wartości netto faktury, która jest doliczana do wartości faktury przesłanej do klienta Usługobiorcy.

9.     Usługobiorca w ramach funkcjonalności „Wystaw fakturę” ma możliwość skorzystania z opcji „Dodaj plik z ukończonym zleceniem”, w ramach której ma możliwość dodania do Serwisu gotowego pliku w celu przesłania go do swojego klienta. Klient Usługobiorcy będzie miał możliwość pobrania ww. pliku dopiero po dokonaniu płatności na rzecz Usługobiorcy za wystawiony dokument księgowy.

10.     Po uzupełnieniu całego formularza funkcjonalności „Wystaw fakturę” Serwis wyświetla Usługobiorcy podsumowanie w celu weryfikacji wprowadzonych danych. Jest to ostatni moment, w którym Usługobiorca może zmodyfikować wprowadzone dane.
Po zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności (obowiązkowe) i opcjonalnym wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o przyszłych zniżkach i o nowych funkcjonalnościach WorkConnect, Usługobiorca akceptuje poprawność wprowadzonych danych poprzez kliknięcie w pole „Przygotuj fakturę”.

11. Po wystawieni dokumentu księgowego Usługobiorca ma możliwość pobrania wystawionego dokumentu w panelu klienta w zakładce “umowy”.

12.   Usługobiorca ma możliwość zbiorczego wygenerowania wszystkich wystawionych dokumentów księgowych poprzez zgłoszenie Usługodawcy wiadomości e-mail na adres faktury@workconnect.app, w której określi co najmniej okres za jaki mają zostać wygenerowane dokumenty księgowe. Wygenerowane przez Usługodawcę zestawienie dokumentów księgowych jest przesyłane na adres Usługobiorcy wskazany przy rejestracji Konta w formacie PDF.

13.  W przypadku konieczności dokonania korekty wystawionego dokumentu księgowego konieczne jest zgłoszenie powyższego faktu Usługodawcy wiadomością e-mail przesłaną na adres faktury@workconnect.app, w której Usługobiorca określi co najmniej: jakie elementy dokumentu księgowego wskazane w ustępie 4 mają zostać zmienione
i poda nowe, prawidłowe dane jakie mają zostać wprowadzone.

14.  Dokumenty księgowe są przechowywane przez okres posiadania przez Usługobiorcę aktywnego konta w Serwisie.

15.  W przypadku dezaktywacji konta w Serwisie Usługobiorca jest zobowiązany podjąć działania mające na celu zabezpieczenie dokumentów księgowych przez ich utratą
w wyniku usunięcia Konta.

16.  Usługobiorca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych przekazanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z funkcjonalności „wystaw fakturę”
w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -zwanego dalej w skrócie RODO.

17.  Usługobiorca niniejszym powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe wskazane w punkcie 14. Dla potrzeb potwierdzenia przetwarzania danych przyjmuje się, że Usługobiorca powierza usługodawcy dane osobowe dotyczące swoich klientów
w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych, kontaktowych i rozliczeniowych przez okres posiadania aktywnego Konta w Serwisie.

18.  Strony zgodnie oświadczają, iż Postanowienia działu VII niniejszego Regulaminu stanowią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą pomiędzy Usługobiorcą występującym w charakterze administratora danych oraz Usługodawcy występującego w charakterze podmiotu przetwarzającego. Oznacza to, iż ww. zapisy stanowią powierzenia przetwarzania danych na udokumentowane polecenie administratora danych oraz iż dla wypełnienia zobowiązań wynikających z RODO i nie jest konieczne zawierania dodatkowej umowy powierzenia.

19.  Usługobiorca niniejszym wyraża zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z dalszych przetwarzających w celu zapewnienia możliwości korzystania przez Usługobiorcę
z wszelkich funkcjonalności Serwisu. Na dzień akceptacji niniejszego Regulaminu Usługodawca korzysta z następujących dalszych przetwarzających:

a)      Osoby fizyczne stale współpracujące z Usługodawcą w zakresie usług developerskich i serwisowych (wszyscy posiadają siedzibę na terytorium Polski)

b)     Cyber Folks, Przelewy24, MailChimp

20.  Usługobiorca ma prawo zgłoszenia sprzeciwu w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie podmiotów wskazanych w pkt. 17. Informacja o zmianie  dalszych przetwarzających zostanie przesłana przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę przy rejestracji Konta w Serwisie.

21.  Usługodawca oświadcza, iż jako podmiot przetwarzający realizuje wszystkie obowiązki wskazane w RODO, a w szczególności:

a) Przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy,

b) Zapewnia, by osoby upoważniane do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,

c)     Podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,

d)     Pomaga Usługobiorcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

Udostępnia Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

VIII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

  • Adres IP

  • Typ przeglądarki

  • Rozdzielczość ekranu

  • Przybliżona lokalizacja

  • Otwierane podstrony serwisu

  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu

  • Rodzaj systemu operacyjnego

  • Adres poprzedniej podstrony

  • Adres strony odsyłającej

  • Język przeglądarki

  • Predkość łącza internetowego

  • Dostawca usług internetowych

  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:

   • Płeć

   • Wiek

   • Zainteresowania

 • Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail
  W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy

 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  adres e-mail

VIII. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.

 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.

 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.


IX. Odstąpienie od umowy

 • Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług w WorkConnect w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez konieczności podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy,. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług w WorkConnect, Użytkownik powinien złożyć Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą jednego z poniższych sposobów: pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Użytkownik wyśle do Administratora oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli usługa została w pełni zrealizowana z jego wyraźną zgodą, o czym zostanie poinformowany przed rozpoczęciem jej świadczenia.

 • Oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail powinny zostać przesłane na następujący adres: contact@workconnect.com

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w odniesieniu do następujących umów:

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów dotyczących usług które przyniosły zyski z korzystania serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta.

X. Reklamacje

 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionej usługi na naszej stronie internetowej.

 • Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub zgłosić na adres e-mail: contact@workconnect.app

 • W przypadku braku zgody na rozpatrzenie reklamacji lub niezadowolenia z zaproponowanego rozwiązania, klient ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony konsumenta.

 • Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez naszą firmę powinny być zgłaszane w ciągu 14 dni od momentu ich wystąpienia.

 • Reklamacja powinna zawierać następujące dane Użytkownika:Imię i nazwisko, Adres korespondencyjny, Adres e-mail, Numer telefonu, Dodatkowo, należy podać numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli taki numer został nadany) lub inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Ogłoszenia.


XI. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.

 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.

 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.

 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuując korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

XII. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.

 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.

 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie

  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: contact@workconnect.app

 • Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.